Oprava kostela - 2. etapa

19. ledna 2022

Co se povedlo již opravit, vyčíslení nákladů a plán dalších oprav.

Oprava kostela - 2. etapa
19. ledna 2022 - Oprava kostela - 2. etapa

Evangelický kostel je cihlová stavba z roku 1910, kdy jej postavili členové tehdejšího sboru augsburského vyznání. Po roce 1918 se sloučily tyto sbory se sbory kalvínské reformace a tak vznikla českobratrská církev evangelická. Ta vznikla i ve Frýdku-Místku, když se zdejší sbor augsburského vyznání k této církvi přihlásil. Do majetku našeho sboru byl kostel zařazen po r. 1945. Od r. 1995 je zapsán v rejstříku kulturních památek. Obvodové zdivo je založeno na kamenných základech, přičemž není izolováno proti pronikání zemní vlhkosti vodorovnou izolací. Celá venkovní fasáda je provedena obkladem z ostře pálených děrovaných cihliček o rozměru 120 x 65 x 40 mm. Krov je z dřevěných trámů, v několika místech napadený dřevomorkou. Tyto trámy jsou prozatím tesařsky zesíleny. Je nutné provést chemickou ochranu celého krovu. Střešní krytina je z pozinkovaného plechu, opatřena nátěrem, který vyžaduje poměrně často obnovu. V současné době je polovina lódě natřena, zbývá natřít druhou polovinu. V některých částech, zvláště na venkovních pilířích je nutná výměna plechu. V roce 1994 byla provedena celková vnitřní rekonstrukce, byl odstraněn oltář, neopravitelně poškozený červotočem a nahrazen stolem. Dále byla provedena nová dlažba, vnitřní malba, nátěr lavic, nové zasklení oken a elektrické temperování v lavicích. Díky obětavosti jedné naší sestry, byla provedena na její náklad generální oprava skříně varhan. Dveře jsou původní, z dubového dřeva, přičemž kromě hlavního vchodu, kde bude nutné provést opravu nátěru je nutné další dvoje dveře vyměnit, neboť se rozpadají. Přibližně před 8-mi lety bylo provedeno obnažení základů až po základovou spáru, položena obvodová drenáž a základy od zásypu svisle odizolovány fólií. Porušeným spárováním venkovního obkladu zatéká voda do děrovaných cihliček obkladu a pokud voda nemůže odtéct, dochází v zimním období k zamrzání vniklé vody a k následnému roztrhnutí obkladových cihliček. Voda prosakuje až do nosného zdiva čímž dochází k jeho degradaci a průsak se projevuje i na vnitřních omítkách. Zároveň dochází k oddělení obkladu od nosného zdiva. Takto je dnes již poškozena značná část stěn kostela. To je způsobeno použitými materiály při stavbě před 110 lety. Prakticky by bylo nejvhodnější vyměnit celý obklad fasády, což samozřejmě není možné.

V roce 2017 byla provedena za podpory ministerstva financí oprava nejvíce poškozených částí obkladu vč. nosného zdiva tří pilířů a části stěn na severní straně apsidy. V dalších letech byly opraveny poškozené omítky uvnitř kostela, předstupeň apsidy, oprava kazatelny a stolu. Dále byly opraveny nejvíce poškozené části obkladu severní stěny a věže, včetně jejího nátěru a zhotovení repliky fiály na věži z a podpory moravskoslezského kraje, magistrátu města a sbírky občanů „Daruj FM“. Vzhledem k dodatečnému posouzení statiky severních pilířů a nutnosti jejich zpevnění se původní předpoklad nákladů na opravu ještě zvýšil. Je zpracován projekt celkové opravy fasády a vnitřních napadnutých omítek, jehož předpokládané finanční náklady vlivem zvyšování cen materiálu a pracíí stále rostou a nyní dosahují cca 7 200 000 Kč. K tomu ještě přibude náklad na opravu a konzervaci napadeného krovu. Vzhledem k tomu, že kostel slouží mimo pravidelných nedělních bohoslužeb, svateb, pohřbů a díky své dobré akustice i k pořádání koncertů a jiných kulturních akcí, bylo by dobré věnovat stavu této kulturní památky i pozornost širší veřejnosti.

Náš sbor, přes velkou obětavost jeho členů však na takovou opravu nestačí. Celkem bylo doposud do oprav podle uvedeného projektu investováno cca 3 224 000, z toho dotace a dary 2 574 000 a naše vlastní prostředky 650 000. Nám zákon o církevních restitucích nic nepřinesl, spíše nás v budoucnu poškodí. Proto se obracíme na všechny občany, kterým tato kulturní památka není lhostejná o jejich výpomoc. O současném stavu se můžete přesvědčit osobně, při návštěvě kostela kteroukoli neděli i v týdnu. Další informace vám rádi poskytneme, pokud zavoláte na některé telefonní číslo uvedené na webových stránkách sboru (Kontakty a úřední deska) .

Budeme vám vděční za jakoukoliv výši daru poskytnutého našemu sboru na tento účel ať už v hotovosti, nebo na náš účet: 2001362424 / 2010 s uvedením účelu: oprava kostela.