Oprava kostela - 1. etapa

1. listopadu 2017

Vypracování dlouhodobého projektu.

Oprava kostela
1. listopadu 2017 - Oprava kostela - 1. etapa

Evangelický kostel je cihlová stavba z roku 1910, kdy jej postavili členové tehdejšího sboru augsburského vyznání. Po roce 1918 se sloučily tyto sbory se sbory kalvínské reformace a tak vznikla Českobratrská církev evangelická. Ta vznikla i ve Frýdku-Místku, když se zdejší sbor augsburského vyznání k této církvi přihlásil. Do majetku našeho sboru byl kostel zařazen po r. 1945. Od r. 1995 je zapsán v rejstříku kulturních památek. Obvodové zdivo je založeno na kamenných základech, přičemž není izolováno proti pronikání zemní vlhkosti vodorovnou izolací. Celá venkovní fasáda je provedena obkladem z ostře pálených děrovaných cihliček o rozměru 120 x 65 x 40 mm. Krov je z dřevěných trámů, v několika místech napadený dřevomorkou. Tyto trámy jsou prozatím tesařsky zesíleny. Je nutné provést chemickou ochranu celého krovu. Střešní krytina je z pozinkovaného plechu, opatřena nátěrem, který vyžaduje poměrně často obnovu. V současné době je polovina lódě natřena, zbývá natřít druhou polovinu a věž. V některých částech, zvláště na venkovních pilířích je nutná výměna plechu. V roce 1994 byla provedena celková vnitřní rekonstrukce, byl odstraněn oltář, neopravitelně poškozený červotočem a nahrazen stolem. Dále byla provedena nová dlažba, vnitřní malba, nátěr lavic, nové zasklení oken a elektrické temperování v lavicích. Díky obětavosti jedné naší sestry, byla provedena na její náklad generální oprava skříně varhan. Dveře jsou původní, z dubového dřeva, přičemž kromě hlavního vchodu, kde bude nutné provést opravu nátěru je nutné další dvoje dveře vyměnit, neboť se rozpadají. Přibližně před 8-mi lety bylo provedeno obnažení základů až po základovou spáru, položena obvodová drenáž a základy proti zásypu svisle odizolovány fólií. Poruchou spárování venkovního obkladu dochází k zatékání vody do děrovaných cihliček obkladu a pokud voda nemůže odtéct, dochází k jejímu prosakování do obvodového zdiva, což se projevuje i na vnitřních omítkách. Zároveň v zimním období dochází k zamrzání vniklé vody a k následnému roztrhnutí obkladových cihliček. Zároveň dochází k oddělení obkladu od nosného zdiva. Takto je dnes již poškozena značná část severní stěny kostela.

V roce 2017 byla provedena nákladem 440 000 Kč za podpory ministerstva financí oprava nejvíce poškozených částí obkladu tří pilířů a části stěn na severní straně apsidy. Vzhledem k dodatečnému posouzení statiky severních pilířů se původní předpoklad nákladů na opravu ještě zvýšil. Je zpracován projekt celkové opravy fasády a vnitřních napadnutých omítek v nákladu 6 220 000 Kč. Také věžní hodiny, jak jste si určitě povšimli, už dva roky nejsou v provozu, neboť jejich oprava vyžaduje asi 40 000 Kč. Vzhledem k tomu, že kostel slouží mimo pravidelných nedělních bohoslužeb, svateb a pohřbů díky své dobré akustice i k pořádání koncertů a jiných kulturních akcí, bylo by dobré věnovat stavu této kulturní památky i pozornost širší veřejnosti.